Gia Testimonial

Image of Gia giving testimonial for Katarina Stoltz Coaching and Therapy

Photo of Gia – a previous client of Katarina Stoltz Coaching and Therapy to go alongside her testimonial